سد بتن غلطکی باغان

عملیات اجرایی قرارداد الحاقیه ۲ سد بتنی غلطکی باغان با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به پایان رسید.

پاسخ دهید