خط مشی کیفیت

شرکت پورنام به عنوان یکی از شرکت های فعال در کلیه رشته های پیمانکاری به منظور گسترش فعالیت در محدوده جغرافیایی هرچه وسیعتر و امکان رقابت با شرکتهای مشابه در سطح داخلی و بین المللی و ایجاد تنوع در شکل قراردادها ، با استقرار سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد  ISO 9001:2008 و در راستای دستیابی به بالاترین استانداردهای جهانی در عرصه ساخت و ساز، در چارچوب اتمام موفقیت آمیز پروژه ها  با  بالاترین کیفیت متعهد به انجام موارد ذیل می باشد:

–  رعایت کلیه الزامات و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با کیفیت

– افزایش دانش و آگاهی پرسنل در رابطه با استانداردهای جهانی کیفیت

– طراحی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و نظام بهبود مستمر

– توجه به نظرات کلیه طرفهای ذینفع از جمله کارفرمایان و تامین کنندگان پروژه ها و اعمال نظرات سازنده ایشان

– افزایش مشارکت پرسنل در استقرار سیستم های مدیریتی

اینجانب با اعتقاد کامل به تعامل حداکثری با پرسنل، مشاور وکارفرما ، منابع لازم را جهت تحقق مفاد این خط مشی فراهم ساخته و از کلیه همکاران خود رعایت، حفظ و اجرای کامل مستندات تدوین شده را در جهت تحقق مفاد فوق خواهانم.

مدیر عامل