ظرفیت کاری باقیمانده تعداد کار مجاز محل اخذ پایه رشته
3 4 تهران یک آب
4 4 تهران یک راه و ترابری
3 3 تهران سه نیرو
3 3 تهران سه ساختمان و ابنیه
3 3 تهران سه تاسیسات و تجهیزات
3 3 تهران پنج صنعت و معدن