عضویت در انجمن ها


انجمن شرکتهای ساختمانی1
انجمن صادرکنندگان
t2
عضویت در انجمن تونل ایران
photo_2016-10-18_10-36-50
گواهی عضویت انجمن برق آبی
t4
photo_2016-10-18_10-36-43
انجمن شرکتهای راهسازی ایران- دیگر شرکت عضو نیست
t5
انجمن بتن ایران
گواهینامه عضویت سندیکای شرکتهای 93-06-18ساختمانی (1)