اعضای هیئت مدیره


null

بهمن دادمان

عضو هیئت مدیره شرکت پورنام و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

null

بهزاد مهدی پور

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پورنام

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

دکتری DBA

null

سیاوش امینی

رئیس هیئت مدیره شرکت پورنام - عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای راهسازی

لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی