اعضای هیئت مدیره


null

سیاوش امینی

رئیس هیئت مدیره شرکت پورنام - عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای راهسازی

لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی

null

بهزاد مهدی پور

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پورنام

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

دکتری DBA