چشم انداز

جامعه و انجمنها از ما به عنوان یک سازمان مسئول و پاسخگو قدردانی خواهند نمود.

مردم به همکاری با ما افتخار خواهند کرد. برای رسیدن به ایده آلها  فرصتهای زیادی خلق می کنیم و موفقیت ها را ارج می نهیم.

مشتریان و شرکاء موفقیت خود را در گرو همکاری با ما خواهند دید.

دیدگاههای جهانی را به نقطه نظرات محلی پیوند خواهیم داد، مدیریت منابع را ارتقا می دهیم و برای نیل به کیفیت بهتر زندگی تلاش خواهیم کرد.

ارزشها

اصول اخلاقی:

هرگز بر سر راستی و درستی ، امانت داری ، عدالت ، حقوق انسانی و اخلاق حرفه ای سازش و مصالحه نخواهیم کرد.

تعالی:

بالاترین استانداردها را مستقر می کنیم، پیشرفته ترین تکنولوژیها را بکار خواهیم بست، دائماً نوآوری می کنیم ، آنها را بهبود می بخشیم و همگی تلاشمان در اتمام موفقیت آمیز پروژه ها خواهد بود.

نتایج منصفانه:

نتایج کارهای ما در قبال منابع مصرفی مان ، منصفانه بوده و کلیه روابط ما برد – برد خواهد بود.

احترام متقابل:

افکار باز، کار گروهی و اعتماد متقابل را ترغیب می کنیم، فرهنگ عمومی را که بر پایه پیشینه های فرهنگی ، تجربیات و اندیشه های گوناگون می باشد را ارج می نهیم.

پایداری در توسعه :

برنامه ریزی و عملکرد ما برای آینده است. کسب نتایج ایده آل دراز مدت برای خود ، مشتریان و تمامی دنیا منظور نظر ماست.