چشم انداز

mission-290x170

جامعه و انجمنها از ما به عنوان یک سازمان مسئول و پاسخگو قدردانی خواهند نمود.مردم به همکاری با ما افتخار خواهند کرد. برای رسیدن به ایده آلها  فرصتهای زیادی خلق می کنیم و موفقیت ها را ارج می نهیم.

HSE

گواهینامه-ایمنی-973333-290x170

این شرکت در تمامی فعالیتها بمنظور رعایت حقوق کارکنان و ذینفعان ایمنی در کار ، بهداشت حرفه ای  و محیط زیست را سرلوحه  قرار داده بدین منظور در دفتر مرکزی و پروژه ها  دارای مدیریت HSE می باشد

آخرین اخبار

چالوس

نمایی از بند انحرافی در حال اجرا پروژه آبرسانی به شهرستانهای مرزن آباد – چالوس و نوشهر

کانال چالوس

بزرگترین کانال استان مازندران

آدرس شرکت

همکاران و پیوند ها