چشم انداز

چشم انداز

جامعه و انجمنها از ما به عنوان یک سازمان مسئول و پاسخگو قدردانی خواهند نمود.مردم به همکاری با ما افتخار خواهند کرد. برای رسیدن به ایده آلها  فرصتهای زیادی خلق می کنیم و موفقیت ها را ارج می نهیم.

HSE

گواهینامه ایمنی 973333

این شرکت در تمامی فعالیتها بمنظور رعایت حقوق کارکنان و ذینفعان ایمنی در کار ، بهداشت حرفه ای  و محیط زیست را سرلوحه  قرار داده بدین منظور در دفتر مرکزی و پروژه ها  دارای مدیریت HSE می باشد

آخرین اخبار

3

بازدید جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری از پروژه عملیات تکمیلی و اجرائی منطقه یک آزادراه تهران – شمال ( حد فاصل تقاطع بزرگراه همت تا دوراهی شهرستانک ) قطعه  AB1 ،

کانال چالوس

بزرگترین کانال استان مازندران

آدرس شرکت

همکاران و پیوند ها