ظرفیت کاری باقیمانده تعداد کار مجاز محل اخذ پایه رشته
۳ ۴ تهران یک آب
۴ ۴ تهران یک راه و ترابری
۳ ۳ تهران سه نیرو
۳ ۳ تهران سه ساختمان و ابنیه
۳ ۳ تهران سه تاسیسات و تجهیزات
۳ ۳ تهران پنج صنعت و معدن