ظرفیت کاری باقیماندهتعداد کار مجازمحل اخذپایهرشته
34تهرانیکآب
44تهرانیکراه و ترابری
33تهرانسهنیرو
33تهرانسهساختمان و ابنیه
33تهرانسهتاسیسات و تجهیزات
33تهرانپنجصنعت و معدن