اعضای هیئت مدیره


null

بهمن دادمان

رئیس هیئت مدیره شرکت پورنام و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی

تاریخ تولد :       ۱۳۳۷

مدرک تحصیلی :  لیسانس مهندسی راه و ساختمان

محل اخذ مدرک : دانشکده فنی دانشگاه تبریز سال ۱۳۶۳

null

سیاوش امینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پورنام - عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای راهسازی

تاریخ تولد :        ۱۳۳۳

مدرک تحصیلی :  لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی

محل اخذ مدرک : دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران سال ۱۳۶۱

null

بهزاد مهدی پور

نائب رئیس هیئت مدیره

تاریخ تولد :     ۱۳۳۸

مدرک تحصیلی :  لیسانس مهندسی راه و ساختمان

محل اخذ مدرک : دانشکده فنی دانشگاه تبریز سال ۱۳۶۴