اعضای هیئت مدیره


null

بهزاد مهدی پور

نائب رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

null

بهمن دادمان

رئیس هیئت مدیره شرکت پورنام و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

null

سیاوش امینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پورنام - عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای راهسازی

لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی